Công bố Danh sách thẩm định viên về giá, doanh nghiệp và Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề

(09/02 16:23)

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính có Thông báo số 54/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản tại doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá năm 2017.

Theo đó, đã có 218 doanh nghiệp (trong đó có 43 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá) và 1020 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017.

                                                                                         

PV- TTGCBĐS&TS