Quy định về giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

(06/12 09:27)

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 240/2016/TT-BTC (Thông tư 240) quy định giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/1/2014 của Bộ Tài chính (Thông tư 08) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.

Theo đó, mức thu phí dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng quy định tại Thông tư 08 trước đây được chuyển đổi thành mức giá tối đa không có thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ y tế căn cứ vào mức giá tối đa này để quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-Cp ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Thông tư 240 quy định rõ, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế công lập không sử dụng ngân sách nhà nước được quyết định mức giá cụ thể dịch vụ do đơn vị cung ứng và không cao hơn mức giá tối đa quy định tại thông tư này. Các đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.

Thông tư 240 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Phương Lan