Xử lý tài sản công, tiền phải nộp về NSNN

(01/08 16:24)

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản, phần còn lại được nộp toàn bộ vào NSNN. 

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước.             Ảnh Internet.

Theo đó, các chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công phải được lập dự toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công bao gồm: Chi phí kiểm kê tài sản; đo vẽ nhà, đất; chi phí di dời, phá dỡ, huỷ bỏ, tiêu huỷ; chi phí định giá và thẩm định giá tài sản; chi phí tổ chức bán đấu giá; các chi phí hợp lý khác có liên quan.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép xử lý tài sản công để mua sắm tài sản thay thế thì được ưu tiên bố trí trong dự toán chi NSNN.

Trường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép xử lý tài sản công là trụ sở làm việc và có dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc thì được ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công và ưu tiên bố trí dự toán chi NSNN.

Liên quan đến vấn đề này, khi thảo luận dự án Luật tại Quốc hội, có ý kiến đề nghị làm rõ tài khoản tạm giữ là tài khoản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mở hay do Kho bạc Nhà nước mở chung cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định liên quan đến đăng ký và sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước áp dụng hệ thống thông tin, quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc thì tài khoản tạm giữ chờ xử lý được mở cho các cơ quan thu để phản ánh tài sản tạm giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật và được mở chi tiết theo cơ quan Tài chính, cơ quan Hải quan và các cơ quan khác.

Đồng thời, theo quy định về quản lý tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính thì toàn bộ số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính phải gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước, không phải do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu giữ tang vật, phương tiện bị tịch thu mở. 

Do đó, việc mở tài khoản tạm giữ đối với việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công cũng do cơ quan tài chính các cấp mở tại Kho bạc Nhà nước và sẽ được Chính phủ quy định cụ thể, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý đối với từng khoản thu. 

Về quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật đã quy định theo hướng giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định về sử dụng số tiền còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

baohaiquan.vn