Phải có danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong 2017

(02/08 08:25)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, trong năm 2017 phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu; trong thời gian chờ ban hành, có văn bản thông báo tới các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Theo quy định về miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016 quy định nhiều hàng hóa được miễn thuế, sẽ có 23 loại hàng hóa được miễn thuế, trong đó có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại; Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới thuộc danh mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới…

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các bộ ngành liên quan vẫn chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu; danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
vneconomy.vn