Phong trào thi đua yêu nước: Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Tài chính

(01/09 16:24)

Năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, tái cơ cấu ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời là năm đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào khu vực và thế giới. Năm 2017, Việt Nam là Chủ tịch APEC, trong đó có nhiều nội dung được giao cho Bộ Tài chính chủ trì... Với những nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó, toàn ngành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển vẻ vang của ngành Tài chính 72 năm qua.

image

Lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt cả năm với khẩu hiệu hành động là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017” gồm 6 nội dung với các chỉ tiêu cụ thể.

Với sức lan tỏa rộng lớn, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tích cực hưởng ứng, đồng loạt tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình hoạt động và đặc trưng của đơn vị mình. Điển hình như phong trào thi đua “Xây dựng, giữ gìn hình ảnh ngành Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” và “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế” được Tổng cục Thuế phát động tới 100% các đơn vị tham gia tích cực.

Phong trào thi đua “Kỷ cương – Cải cách – Phát triển”, hay phong trào thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết – Kỷ cương – Phát triển” của Tổng cục Hải quan phát động đã tập trung vào nhiều chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại, thu thuế, giảm nợ đọng xuất nhập khẩu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan, công chức hải quan giỏi...

Phong trào thi đua “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN); vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao” được KBNN phát động trong toàn ngành. Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Phong trào “Xây dựng điểm kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”; “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bảo quản hàng dự trữ quốc gia”; các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất tạo không khí sôi nổi trong thực hiện các chiến dịch như: xuất hàng cứu trợ đồng bào vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa giáp hạt 2017; xuất gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn..

Ngoài ra, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phát động như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1925 – 28/8/2017), các đơn vị khối cơ quan Bộ căn cứ vào nhiệm vụ được giao tổ chức thi đua tới từng cán bộ viên chức, công chức trong đơn vị. Tiêu biểu là Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế, Vụ Ngân sách nhà nước đã đưa ra các phong trào thi đua sôi nổi, đạt được kết quả tích cực.

Năm 2017 cũng là năm Bộ Tài chính tiếp tục tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2) theo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ. Phong trào này không chỉ nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể mà còn giúp mỗi cá nhân, tập thể tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Đóng góp quan trọng vào thành tích chung

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu tạo động lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; trong những năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Từ đầu năm đến nay, ngành Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu cải cách hành chính và đổi mới nội dung hướng dẫn công tác tổng kết về TĐKT (trong đó có khối trường) về quan điểm, về nghiệp vụ, về quy trình, từng bước phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhất quán trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ (như tỷ lệ chiến sỹ thi đua cơ sở, tỷ lệ xét cờ thi đua của Bộ, của Chính phủ, định mức xét Cờ mở rộng...) trong nhiều năm, hướng đến xây dựng mặt bằng khen thưởng chung trong toàn ngành.

Là năm thứ 2 toàn hệ thống đã triển khai tốt việc đánh giá cán bộ thi đua, bình xét khen thưởng, đặc biệt đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng, cấp độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Với những nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 8 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN; điều hành quyết liệt thu, chi, đảm bảo giữ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh được thực hiện tích cực. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua nhiều dự án Luật. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh.

Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công; tái cấu trúc thị trường tài chính đối với thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại NSNN, nợ công; đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát được tăng cường, giữ vững. Tình hình giá cả thị trường trong 7 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đột biến về giá. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, hỗ trợ kịp thời các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai...

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phát huy những thành tích đã đạt được, từ nay đến cuối năm còn nhiều nhiêm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành cần triển khai, trong đó cần tiếp tục tham mưu cho Bộ thực hiện thắng lợi phong trào thi đua toàn ngành với khẩu hiệu:”Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017” nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách được giao những tháng cuối năm và cả năm 2017. Đồng thời, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra định kỳ hàng năm, phối kết hợp giữa công tác thi đua khen thưởng với công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra trọng tâm, có trọng điểm đảm bảo kết quả thiết thực đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Công đoàn Bộ đẩy nhanh việc thực hiện, hỗ trợ, giúp đỡ 01 xã nghèo của tỉnh Hà Giang đã được Bộ phê duyệt và giao nhiệm vụ; hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực phối hợp với các trường thuộc Bộ tổ chức trao đổi, hội thảo, xây dựng văn bản hướng dẫn các nội dung về sáng kiến phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, dùng trong công tác bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng khác liên quan đến xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, toàn diện, các nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ Bộ giao...

Với những nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ viên chức, công chức, cùng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, tin tưởng rằng ngành Tài chính sẽ tiếp tục thành công với các nhiệm vụ tài chính ngân sách được giao cho các tháng cuối năm và cả năm 2017. Ở những thành công đó, có dấu ấn và đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua, chính những phong trào này đã phát huy trí tuệ và tinh thần yêu nước, tính sáng tạo của mọi cán bộ công chức ngành Tài chính./.

Ngay từ đầu năm, Bộ đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt cả năm tại Hội nghị cán bộ công chức ngày 11/01/2017 với với khẩu hiệu hành động là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017”./.

Nguyễn Hùng Minh – Vụ trưởng Vụ TĐKT

  

mof.gov.vn